آموزش فناوری دانلود

آیین نامه آموزشی متوسطه ۴

- شاخه کاردانش :

1-6 - مجموع سه نمرۀ پذیرفته شدۀ خرداد یا شهریور هر یک از درسهای حرفه و فن و هنر ، در سه پایه در دورۀ راهنمایی بدون ضریب کمتر 30 نباشد .

2-6- در دورۀ متوسّطه از درس کارگاه خود اتّکایی نمره حدّاقلّ 10کسب کرده باشد . چنانچه نمرۀ درس کارگاه خود اتّکایی دانش آموز کمتر از 10باشد در هدایت تحصیلی وی منظور نمی شود .

3-6 - مجموع نمرات درسهای مرتبط با شاخه در دورۀ راهنمایی و پایه اوّل متوسّطه دانش آموز در صورت انتخاب درس کارگاه خود اتّکایی حدّاقلّ 70 و در صورت عدم انتخاب یا حذف درس کارگاه خود اتّکایی حدّاقلّ 60 باشد یا به عبارت دیگر معدّل درسهای مرتبط با شاخه از 10 کمتر نباشد .

4-6- دانش آموز برای ورود به برخی از رشته های مهارتی در شاخه کاردانش علاوه بر احراز شرایط فوق الذکر باید ضوابط خاص رشته (در محدوده درسهای پایه اول) را که معاونت آموزشی تعیین می کند کسب کند .

تبصره – نمرات دورۀ راهنمایی دانش آموزی که به دلایل موجّه نظیر : شرکت در امتحانات جامع دورۀ راهنمایی ، شرکت در امتحان تعیین پایه (موضوع ماده هفتاد (70) این آیین نامه) ، تحصیل در مدارس غیر ایرانی خارج از کشور ، و بروز حوادثی از قبیل ، سیل ، زلزله ، جنگ ، آتش سوزی و . . . فاقد نمرات پایه های اوّل و دوم و سوم راهنمایی تحصیلی است به شرح ذیل محاسبه می شود :

     الف - چنانچه نمرات پایۀ اوّل یا دوم و یا هر دو پایه دورۀ راهنمایی موجود نباشد نمرات درسهای مرتبط پایه سوم راهنمایی برای درسهای همنام پایه های مذکور نیز منظور می شود و با رعایت سایر ضوابط در نمون برگ شماره یک هدایت تحصیلی ثبت می گردد .

    ب - چنانچه نمرات پایه سوم دورۀ راهنمایی موجود نباشد نمون برگ شماره یک هدایت تحصیلی بر اساس نمرات درسهای مرتبط پایۀ اوّل متوسّطه با رعایت سایر ضوابط تنظیم می شود .

 

ماده 110: بررسیهای مشاوره ای مندرج در بند ب ماده یکصد و هشت (108) به شرح زیر می باشد :    

با توجّه به اهمیت بررسیهای مشاوره ای که در طول تحصیل دانش آموز ، از طریق گرد آوری اطلاعات و به شیوه های گوناگون انجام می شود . 50 امتیاز به این قسمت اختصاص داده شده است . در این بررسیها مشاور موارد زیر را در نظر می گیرد و امتیاز آن را محاسبه می کند .

1ـ نظر اولیای دانش آموز                                                 5 امتیاز

2ـ نظر دانش آموز                                                          5 امتیاز

3ـ نظر معلّمان درسهای مربوط                                         10 امتیاز

4ـ نتایج آزمونهای رغبت و استعداد (هر کدام 10امتیاز)          20 امتیاز

5 ـ نظر مشاور بر اساس بررسی پروندۀ تربیتی تحصیلی       10 امتیاز

تبصره - هر یک از موارد یاد شده بر اساس شیوه نامه های مربوط و جداول پیوست و با توجّه به وظیفه مشاور در این خصوص تنظیم می شود .

 

ماده 111: تعیین مجدد شاخه یا رشته تحصیلی       

دانش آموزی که بعد از امتحانات خرداد ماه پایه اوّل به دلایل زیر شرایط هیچ یک از شاخه ها و رشته ها و یا شاخه و رشته دلخواه یا شاخه و رشته ای که در محل سکونت آنها وجود دارد را کسب نکرده است حدّاکثر تا پایان شهریور ماه پایه اوّل می تواند بر اساس موارد ذیل و رعایت سایر ضوابط با نظر مشاور نسبت به تعیین رشته مجدد اقدام نماید .

الف : علت عدم کسب شرایط شاخه یا رشته تحصیلی مورد نظر ممکن است یک ، دو ، سه و یا هر چهار دلیل زیر باشد .       

1ـ موفّق به کسب نمره  10 از درس یا درسهای مرتبط پایه اوّل متوسّطه نشده باشد .

2ـ نمره درس یا درسهای اختصاصی رشته از حدّ نصاب (12) کمتر باشد (ویژه رشته های نظری) .

3ـ نمره درس یا درسهای سه پایه راهنمایی از حدّ نصاب (30) کمتر باشد .

4ـ مجموع نمرات سه پایه راهنمایی و پایه اوّل متوسطه در درسهای مرتبط با شاخه یا رشته از حدّ نصاب مقرّر کمتر باشد یا به عبارت دیگر معدّل درسهای مرتبط با شاخه یا رشته به 12 نرسد . (به استثنای شاخه کاردانش که معدّل 10 نیاز دارد)

ب : طبق موارد ذیل کسری نمرات بررسی و ارائه طریق می شود .  

1-111ـ چنانچه علّت عدم احراز شرایط شاخه یا رشته مورد نظر مربوط به نداشتن نمره (10) از درس یا درسهای پایه اوّل متوسطه باشد دانش آموز می تواند پس از شرکت در امتحانات شهریور ماه پایه اوّل و اخذ نمره 10 از درس یا درسهای مربوط و کسب سایر شرایط با صدور نمون برگ مجدد هدایت تحصیلی برای وی به شاخه یا رشته دلخواه هدایت شود .

2-111ـ چنانچه علت عدم احراز شرایط شاخه یا رشته مورد نظر به دلیل نداشتن نمره 12 از درس یا درس های اختصاصی باشد (ویژه رشته های نظری ) دانش آموز می تواند با نظر مشاور در امتحان تعیین رشته درس یا درس های مربوط شهریور ماه پایه اول شرکت کند و در صورت کسب شرایط می تواند با نظر مشاور به شاخه یا رشته مورد نظر هدایت شود .

3-111ـ در صورتی که دانش آموز شرایط شاخه یا رشته مورد نظر را بدلیل عدم کسب حدّ نصاب (30) از درسهای مرتبط دورۀ راهنمایی احراز نکرده باشد در صورت داشتن معدّل 12 از درسهای مرتبط پایه اوّل متوسّطه و یا کسب آن از طریق امتحان تعیین رشته و داشتن سایر شرایط می تواند با نظر مشاور به شاخه یا رشته مورد نظر هدایت شود .

4-111 ـ چنانچه مجموع نمرات درسهای مرتبط با شاخه یا رشته در دورۀ راهنمایی و پایه اوّل متوسّطۀ دانش آموز به حدّ نصاب مقرّر نرسد در صورت داشتن معدّل 12 از درسهای مرتبط با شاخه یا رشته در پایۀ اوّل متوسّطه می تواند با نظر مشاور به شاخه یا رشته مورد نظر هدایت شود . (لازم به یاد آوری است ، در شاخۀ نظری نمره درس اختصاصی دانش آموز نیز باید حدّاقّل 12 باشد) .

تبصره 1ـ چنانچه معدّل درسهای مرتبط پایه اوّل متوسّطه دانش آموز 12 نباشد می تواند در امتحان تعیین رشته درس یا درسهایی که شرایط را برای وی فراهم می آورد شرکت کند و معدّل درسهای مرتبط با شاخه یا رشته پایه اوّل متوسّطه را به 12 برساند و یا معدّل درسهای مرتبط با شاخه یا رشته (معدّل مجموع نمرات درسهای مرتبط با شاخه یا رشته در دورۀ راهنمایی و پایه اوّل متوسّطه) وی در نمون برگ شماره یک هدایت تحصیلی به 12 برسد .

تبصره 2 ـ دانش آموز متقاضی شاخه کار دانش مشمول بند های 3- 111و 4- 111 نمی شود و در صورت کسری نمره با نظر مشاور می تواند به شاخه مذکور هدایت شود .

5-111 ـ زمان تعیین شاخه یا رشتۀ مجدّد حدّاکثر تا پایان شهریور ماه پایه اوّل می باشد و دانش آموز می تواند در امتحان تعیین رشتۀ درس یا درسهایی که شرایط را برای وی در شاخه و یا رشته های مورد نظر فراهم می کند همزمان با امتحانات شهریور ماه شرکت کند .

6-111ـ امتحان تعیین رشته مطابق با فصل چهارم این آئین نامه برگزار می شود و نمره آن همانند امتحانات درسهای شهریور ماه محاسبه می شود و در کارنامه تحصیلی و نمون برگ شمارۀ یک هدایت تحصیلی دانش آموز (با عنوان تعیین رشته) ثبت شده و تأثیری در معدّل سالانه یا کلّ دانش آموز ندارد و صرفاً در هدایت تحصیلی مورد استفاده قرار می گیرد .

7-111ـ چنانچه دانش آموز شرایط شاخه یا رشته ای را کسب کند ولی ظرفیت برای پذیرش وی وجود نداشته باشد و یا رشته مربوط در محل سکونت وی نباشد لازم است با نظر مشاور و تأیید شورای واحد آموزشی و موافقت اداره آموزش و پرورش مربوط به یکی از رشته های موجود که بر اساس نمون برگ شماره یک هدایت تحصیلی بالاترین امتیاز را دارد هدایت شود . در هر صورت در پایان پایه اوّل باید رشته تحصیلی دانش آموزان قبول شده تعیین شده باشد . لازم به یادآوری است بمنظور اخذ موافقت اداره آموزش و پرورش فهرست اسامی دانش آموزان مشمول این بند به رشته های پیشنهادی به کمیته مذکور اقدام لازم انجام می شود . شیوه نامه اجرائی این بند هر ساله توسّط معاونت آموزشی ابلاغ می شود .

8-111ـ در صورت اجرای بندهای 2-111، 3-111 ، 4 –111، 7-111 باید توضیحات لازم توسّط مشاور در قسمت ملاحظات نمون برگ شماره یک هدایت تحصیلی ثبت شود و به تأیید و امضاء وی برسد .

 

ماده 112 : تغییر شاخه یا رشته :

       دانش آموزی که در پایه دوم به تحصیل اشتغال دارد چنانچه متقاضی تغییر شاخه یا رشته باشد (اعم از اینکه شرایط رشته مورد تقاضا را در نمون برگ شماره یک هدایت تحصیلی کسب کرده یا نکرده باشد) با نظر مشاور و رعایت موارد ذیل می تواند در پایه سوم به شاخه یا رشته دلخواه هدایت شود .

1-112ـ دانش آموزی که متقاضی تغییر رشته به رشته های شاخه نظری است باید در خرداد یا شهریور ماه پایه دوم در امتحان تغییر رشته درسهای تخصصی پایه دوم رشته جدید (صرفاً درسهائی که پیش نیاز درسهای پایه سوم رشته جدید هستند) شرکت کند و چنانچه از کلّیّه درسهای مذکور نمره قبولی کسب کند با تغییر رشته وی موافقت می شود .

2-112ـ تغییر رشتۀ دانش آموزان شاخه های نظری یا کاردانش به رشته های شاخۀ فنّی و حرفه ای و یا تغییر رشته در همان شاخه ، منوط به توفیق در امتحانات کلّیِّه درسهای اختصاصی پایه دوم رشته جدید در خرداد یا شهریور ماه همان سال با در نظر گرفتن ظرفیت پذیرش در رشته هایی می باشد که اسامی آن از سوی معاونت آموزشی اعلام خواهد شد .

3-112ـ تغییر شاخه یا رشته از سایر شاخه ها و رشته ها به رشته های مهارتی شاخه کاردانش بلامانع است و در مواردی که دانش آموز بخواهد در واحدهای آموزشی کاردانش دولتی تحت پوشش آموزش و پرورش ادامه تحصیل دهد به لحاظ رعایت ظرفیت رشته های مهارتی موافقت اداره آموزش و پرورش منطقه نیز الزامی است .

4-112ـ زمان تغییر شاخه یا رشته در دورۀ روزانه حدّاکثر تا پایان شهریور ماه پایه دوم می باشد و دانش آموز موظّف است حدّاکثر تا دو هفته قبل از شروع امتحانات خرداد یا شهریور ماه تقاضای کتبی خود را به مدیر واحد آموزشی تحویل دهد تا نسبت به انجام مراحل تغییر رشته اقدام شود .

تذکر ـ دانش آموز متقاضی تغییر رشته می تواند درسهای امتحان تغییر رشته را حدّاکثر در دو مرحله خرداد و شهریور ماه پایه دوم امتحان دهد .

5-112ـ شرکت دانش آموز در امتحان درسهای تغییر رشته همراه با امتحان درسهای پایه دوم رشتۀ اولیّۀ وی بلامانع است . نمره درسهای امتحان تغییر رشته همانند درسهای غیر حضوری محاسبه می شود و چنانچه دانش آموز در امتحان کلّیّه درسهای تغییر رشته نمره قبولی کسب کند و تغییر رشته دهد نمرات درسهای مذکور از وی پذیرفته می شود و صرفاً در معدّل کلّ دانش آموز در رشته جدید منظور خواهد شد .

6-112ـ هزینه امتحان درسهای تغییر رشته معادل با تعرفه امتحانات داوطلبان آزاد از دانش آموز دریافت می شود .

7-112ـ درسهای گذرانده شده دانش آموزی که با تقاضای تغییر شاخه یا رشته وی موافقت می شود با درسهای رشته جدید مطابقت داده می شود و درسهای مازاد در سقف مجاز بعنوان درسهای انتخابی (و درسهای اختیاری در شاخه کاردانش) پذیرفته می شود و دانش آموز موظّف است سایر درسهای عمومی و اختصاصی پایه دوم رشته جدید را که نگذرانده است با رعایت سایر ضوابط انتخاب کند و بگذراند .

تبصره ـ درسهائی که از نظر محتوا با درسهای رشته جدید تطبیق دارد بر اساس جدولی که از سوی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی تهیه و ابلاغ می شود به جای درسهای رشته جدید پذیرفته می شود .

 

ماده 113 : کلید امتیازهای نمرات دانش آموز :

1-113ـ امتیاز هر یک از دانش آموزان بشرح زیر  تعیین می شود و در نمون برگ هدایت تحصیلی ثبت می شود . با در نظر گرفتن 50 امتیاز برای نمره ها ، امتیاز هر یک نمره برابر 5/2 خواهد بود .(امتیاز هر یک نمره 5/2=20÷50) بدین صورت اگر دانش آموزی معدّل نمراتش در شاخه یا رشته ای 15 باشد در مجموع ، امتیاز نمره های وی در آن شاخه یا رشته برابر 5/37 خواهد بود .

                                        (5/37=5/2×15)

تبصره ـ در محاسبه امتیاز معدّل ، تا یک رقم اعشار محاسبه و درج شود .

 

کلیدهای امتیازهای آزمون :

2-113ـ اجرا ، تصحیح ، نمره گذاری و تفسیر نتایج آزمونهای مربوط به هدایت تحصیلی از وظایف مشاور است که در خصوص اجرای آزمونهای مذکور می تواند از همکاری سایر عوامل اجرایی واحد آموزشی بهره مند شود .

امتیاز های مربوط به آزمون شامل موارد زیر می باشد .

            آزمون رغبت                   10 امتیاز             (مطابق با شیوه نامه مربوط)

            آزمون استعداد                10 امتیاز             (مطابق با شیوه نامه مربوط)

تبصره 1ـ مشاور می تواند از بررسیهای خود در موارد خاص که نیاز به اجرای آزمونهای دیگر باشد ، استفاده کند که امتیاز آن جزء 10 امتیاز بررسیهای مشاوره ای خواهد شد .

تبصره 2ـ امتیاز آزمون استعداد و رغبت رشته علوم و معارف اسلامی همانند رشته ادبیّات و علوم انسانی می باشد .

تبصره 3ـ در مواردی که دانش آموز هیچ یک از درسهای هنر یا کارگاه خود اتّکایی را انتخاب نکرده باشد امتیاز نظر معلّم برای شاخۀ کاردانش به امتیاز نظر مشاور در نمون برگ شماره 5 اضافه می شود .

 

3ـ 113ـ  امتیازهای نمون برگ نظرخواهی از دانش آموز (5 امتیاز)

انتخاب اول

انتخاب دوم

انتخاب سوم

انتخاب چهارم

انتخاب پنجم

انتخاب ششم و انتخاب نکرده

پنج امتیاز

چهار امتیاز

سه امتیاز

دو امتیاز

یک امتیاز

صفر امتیاز

        

4ـ113ـ امتیازهای نمون برگ نظرخواهی از والدین (5 امتیاز)

انتخاب اول

انتخاب دوم

انتخاب سوم

انتخاب چهارم

انتخاب پنجم

انتخاب ششم و انتخاب نکرده

پنج امتیاز

چهار امتیاز

سه امتیاز

دو امتیاز

یک امتیاز

صفر امتیاز

 


شماره :20138 /400                   تاریخ : 15/6/79                         پیوست : دارد

 

5 ـ 113ـ امتیازهای نمون برگ نظر خواهی از معلّمان (10 امتیاز)

عالی

خیلی خوب

خوب

متوسط

ضعیف

بی جواب

ده امتیاز

هشت امتیاز

شش امتیاز

چهار امتیاز

دو امتیاز

صفر امتیاز

 

ماده 114: هدایت تحصیلی دانش آموزان واحدهای آموزشی بزرگسالان ، ایثارگران ، استعدادهای درخشان ، استثنایی ، داوطلبان آزاد و دانش آموز تطبیقی تابع ضوابط خاص خود می باشد .

ماده 115: شیوه نامه اجرایی هدایت تحصیلی دانش آموزان توسّط اداره کلّ مشاوره و بهداشت مدارس تنظیم و به استانها ابلاغ می شود .

 

 

 موضوع : آئین نامه آموزشی دورۀ سه ساله متوسّطه روزانه (سالی ـ واحدی) موضوع بخشنامه شماره 00277/400 ـ 31/5/78 در جلسات 232 و 233 و 234 و 236 و 237 مورخ 4/5/78 و 5/5/79 و 11/5/79 و 25/5/79 و 8/6/79 مورد بازنگری قرار گرفت و در پنج فصل و 115 ماده و 96 تبصره به تصویب گروه دوم شورای تغییر بنیادی نظام آموزش و پرورش (هیأت اجرائی نظام جدید آموزش متوسّطه) رسید . صحیح است به مورد اجرا گذارده شود . /الف

 

                                                                              حسین مظفر

                                                                         وزیر آموزش و پرورش    


رونوشت ـ به دفتر / اداره کلّ / سازمان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جهت اطلاع و اقدام لازم ایفاد می شود .

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)