X
تبلیغات
رایتل

آموزش فناوری دانلود

آیین نامه اجرایی مدارس ۳

فصل سوم-شرایط ثبت نام و ادامه تحصیل دانش آموزان

 

ماده 27- ثبت نام دانش آموزان برای ورود به هر یک از دوره های تحصیلی در مدارس داخل کشور با اصل شناسنامه و در مدارس خارج از کشور با اصل شناسنامه یا گذرنامه صورت می گیرد .

 

ماده 28- هنگام ثبت نام دانش آموز در پایه اول دبستان و انتقال دانش آموز پایه مذکور از یک مدرسه به مدرسه دیگر ، مدیر مدرسه باید پس از رؤیت شناسنامه ، صحت شرط سنی دانش آموز را با قید تاریخ مطابقت در ظهر تصویر (فتوکپی)شناسنامه ، گواهی و امضا نماید . گواهی مذکور باید در پرونده تحصیلی دانش آموز ضبط و نگهداری شود .

 

ماده 29- مدیران مدارس باید هنگام ثبت نام دانش آموز در پایه اول ابتدایی ، کارت بهداشتی تنظیم شده از سوی مراکز بهداشتی را مطالبه و در پرونده تحصیلی دانش ‌آموز ضبط و نگهداری نمایند .

تبصره- در شهرستان ها و مناطقی که طرح سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی ، بینایی و شنوایی نوآموزان برای ورود به دبستان اجرا می شود ، ارائه گواهی سلامتی و بلامانع بودن ثبت نام دانش آموزان در مدرسه عادی که توسط پایگاه های سنجش صادر می شود ، ضروری است .

 

ماده 30- برگزاری آزمون ورودی ، مصاحبه و تعیین شرط معدل برای ثبت نام دانش آموزان و دریافت هر گونه وجه (به جز وجوه مربوط به بیمه حوادث و کتاب های درسی) در زمان ثبت نام مجاز نیست و نباید دانش آموزی به دلایل مذکور از ثبت نام محروم شود .

تبصره- مدارسی که دارای قانون و ضوابط خاص می باشند از حیث ثبت نام تابع قوانین و مقررات مربوط به خود خواهند بود .

 

ماده 31 – ثبت نام دانش آموزانی که محل سکونت آنها به مدرسه نزدیک تر است ، در اولویت خواهد بود و ثبت نام از دانش آموزانی که والدین آنان هر دو شاغل هستند در مدرسه نزدیک به محل کار پدر یا مادر بلامانع است .

 

ماده 32- در مدرسه برای هر دانش آموز پرونده تحصیلی تشکیل می شود . پرونده تحصیلی در هر دوره نشان دهنده وضعیت تحصیلی دانش آموز در آن دوره خواهد بود و باید علاوه بر مدارک مندرج در شیوه نامه ثبت نام ، شامل کارنامه های سنوات قبل همان دوره تحصیلی نیز باشد . برای دانش آموزان دوره راهنمایی تحصیلی وجود کارنامه تحصیلی پایه پنجم ابتدایی و برای دانش آموزان دوره متوسطه ، وجود گواهینامه دایم یا موقت پایه سوم راهنمایی تحصیلی در پرونده تحصیلی ضرورت دارد .

تبصره- افرادی که با استفاده از ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی یا برابر مقررات با شرکت در امتحان ورودی موفق به ادامه تحصیل می شوند ، نیاز به کارنامه تحصیلی سنوات قبل ندارند .

 

ماده 33- مدیر مدرسه می تواند در موارد استثنایی با اخذ تعهد کتبی از ولی دانش آموز که فاقد شناسنامه و مدارک تحصیلی است از وی بصورت مشروط حداکثر برای مدت یک ماه ثبت نام نماید . ادامه تحصیل این قبیل دانش آموزان در صورت عدم ارائه مدارک هویتی و تحصیلی منوط به موافقت کمیسیون خاص اداره آموزش و پرورش خواهد بود و در هر صورت دانش آموز موظف است برای ثبت نام قطعی و درج مشخصات وی در دفتر آمار تا قبل از اولین نوبت امتحانی مدارک هویتی و تحصیلی خود را به مدرسه تسلیم کند .

تبصره- ثبت نام و ادامه تحصیل دانش آموزی که مدارک تحصیلی خارجی وی جهت ارزشیابی ناقص می باشد ، با تأیید کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی و اخذ معرفی نامه از اداره کل آموزش و پرورش مدارس خارج از کشور تا قبل از شروع امتحانات پایانی بلامانع است . چنانچه تا پایان امتحانات خرداد ماه پایه تحصیلی قطعی دانش آموز توسط اداره کل آموزش و پرورش مدارس خارج از کشور با رعایت سایر مقررات مشخص نشود ، امتحانات خرداد و شهریور وی به عنوان امتحان تعیین پایه محسوب خواهد شد و چنانچه دانش آموز در امتحانات شهریور ماه قبول نشود می تواند جهت تعیین پایه در امتحان دروس پایه پایین تر به صورت یک نوبتی شرکت کند .

 

ماده 34- پذیرفتن دانش آموز بصورت مستمع آزاد ممنوع است .

تبصره- دانش آموزی که به ضرورت در محلی غیر از محل ثبت نام خود به سر می برد می تواند با ارائه کارت شناسایی مدرسه یا گواهی تحصیلی و با اخذ معرفی نامه از اداره آموزش و پرورش (مقصد) ، از کلاس های درس یکی از مدارس در محل جدید بصورت موقت استفاده کند .

 

ماده 35- دارندگان مدارک تحصیلی نهضت سواد آموزی با رعایت شرایط سنی می توانند به شرح ذیل ادامه تحصیل دهند :

الف- با مدارک تحصیلی دوره مقدماتی در پایه دوم ابتدایی ثبت نام و ادامه تحصیل دهند و یا در امتحان پایه دوم ابتدایی (به عنوان ورود به پایه سوم) شرکت کرده و در صورت احراز شرایط قبولی در پایه سوم ابتدایی ثبت نام کنند .

ب- با مدرک تحصیلی دوره تکمیلی در پایه چهارم ابتدایی ثبت نام نمایند .

ج- با مدرک تحصیلی دوره پایانی در پایه پنجم ابتدایی ثبت نام نمایند .

 

ماده 36- شرایط سنی ثبت نام در مدارس روزانه به شرح زیر خواهد بود :

الف- دوره ابتدایی :

1- حداقل سن ثبت نام در پایه اول دبستان 6سال تمام و حداکثر آن در مناطق شهری 9 سال تمام و در مناطق روستایی و عشایری 11 سال تمام خواهد بود .

2- حداکثر سن ثبت نام در دوره ابتدایی در مناطق شهری 14 سال تمام و در مناطق روستایی و عشایری 16 سال تمام خواهد بود .

ب- دوره راهنمایی تحصیلی :

حداکثر سن ثبت نام در پایه های اول ، دوم و سوم راهنمایی تحصیلی در مناطق شهری به ترتیب 15 ، 16 و 17 سال تمام و در مناطق روستایی و عشایری 17، 18و 19 سال تمام است .

ج- دوره متوسطه :

حداکثر سن ثبت نام در پایه های اول ، دوم و سوم متوسطه و دوره پیش دانشگاهی در مناطق شهری ، روستایی و عشایری به ترتیب 18 ، 19 ،20 و 21 سال تمام است .

 تبصره 1- در هر دوره تحصیلی 2 سال به حداکثر سقف سنی دانش آموزان معلول جسمی که در مراکز آموزشی خاص به تحصیل اشتغال دارند اضافه می شود .

تبصره 2- ملاک محاسبه سن دانش آموز جهت ثبت نام ، اول مهر ماه خواهد بود .

تبصره 3- ملاک تعیین شهر و روستا برای رعایت حداکثر سن مجاز ثبت نام، تقسیمات کشوری خواهد بود . چنانچه برخی روستاها در طول سال تحصیلی به محدوده شهری منضم شوند ادامه تحصیل دانش آموزان آن مناطق ، تا پایان آن دوره تحصیلی مطابق شرایط سنی روستا خواهد بود .

تبصره 4- ثبت نام مجدد دانش آموزان غیر مشمول نظام وظیفه که ترک تحصیل کرده اند ، با رعایت شرایط سنی در پایه تحصیلی مربوط بلامانع است .

 

ماده 37- ثبت نام مجدد دانش آموز در همان پایه ای1 که قبول شده است با رعایت سایر شرایط صرفاً در مدارس غیر انتفاعی یا به صورت متفرقه مجاز است .

           1- در نظام واحدی منظور از پایه ، گذراندن کلیه دروس یک سال تحصیلی است .

 

ماده 38- ثبت نام دانش آموزان پسری که به سن مشمولیت مقرر در قانون خدمت وظیفه عمومی می رسند ، تابع مقررات و شیوه نامه هایی است که با هماهنگی نظام وظیفه از طریق وزارت آموزش و پرورش ابلاغ می شود .

 

ماده 39- غیبت غیر موجه 3 ماه متوالی و بیشتر دانش آموزان مشمول از نظر مقررات نظام وظیفه ترک تحصیل تلقی نمی شود .

تبصره- وقفه تحصیلی و غیبت موجه ترک تحصیل محسوب نمی شود .

 

ماده 40- حداکثر تعداد سالهای مردودی مجاز در هر پایه تحصیلی در دوره های ابتدایی و راهنمایی تحصیلی دو سال خواهد بود و دانش آموز با رعایت شرایط سنی می تواند برای سومین سال در همان پایه ثبت نام کند .

تبصره- دانش آموزان معلول جسمی که در مرکز آموزشی خاص به تحصیل اشتغال دارند مجاز خواهند بود به مدت یکسال بیشتر از دانش آموزان عادی تکرار پایه کنند .

 

ماده 41- دانش آموزی که به دلایل موجه قبل از شروع سال یا نیمسال تحصیلی موفق به ثبت نام نشده است می تواند صرفاً با اخذ مجوز از کمیسیون خاص اداره آموزش و پرورش محل ، ثبت نام کرده و ادامه تحصیل دهد . در اینگونه موارد در ستون ملاحظات دفتر آمار به شماره نامه و رأی کمیسیون خاص استناد می شود .

تبصره- دانش آموزی که پس از ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی از طریق اداره کل آموزش و پرورش مدارس خارج از کشور جهت ثبت نام معرفی می شود نیاز به اخذ موافقت از کمیسیون خاص اداره آموزش و پرورش ندارد و ثبت نام وی در هر زمان از سال تحصیلی بلامانع خواهد بود .

 

ماده 42- ثبت نام از دانش آموزان اتباع خارجی مقیم ایران بر اساس مدارک هویتی و اقامتی معتبر صورت می پذیرد . افراد خارجی مقیم ایران ، رانده شدگان و پناهندگان از کشورهای خارجی باید دارای اجازه اقامت مورد تأیید وزارت کشور باشند .

 

ماده 43- پایه تحصیلی دانش آموزی که به عللی مانند عدم دسترسی به مدرسه ، بیماری و یا اقامت در خارج از کشور نتوانسته به موقع وارد مدرسه شود یا مدارک تحصیلی وی در اثر حوادثی از قبیل سیل ، زلزله و آتش سوزی از بین رفته و یا وقفه ای در ادامه تحصیل او ایجاد شده است و همچنین پایه تحصیلی دانش آموزی که مدارک قابل قبولی جهت ارزشیابی ندارد ، در دوره ابتدایی با رعایت حداقل سن متعارف ثبت نام و بررسی های انجام شده از سوی شورای معلمان توسط شورای مدرسه تعیین می شود و در ستون ملاحظات دفتر آمار به رای شورای مدرسه استناد می شود . در دوره های راهنمایی و متوسطه متقاضی ادامه تحصیل با توجه به حداقل سن متعارف و توانایی خود می تواند با معرفی اداره آموزش و پرورش محل در امتحان ورودی پایه مورد نظر شرکت نموده و در صورت احراز شرایط قبولی در پایه بالاتر ادامه تحصیل دهد . (سن متعارف در دوره ابتدایی برای پایه های اول تا پنجم به ترتیب 6 و 7 و 8 و 9 و 10 سال تمام و برای پایه های اول تا سوم راهنمایی 11 و 12 و 13 سال تمام و برای پایه های اول تا سوم متوسطه 14 و 15 و 16 سال تمام می باشد .)

 

ماده 44- انتقال دانش آموزان در جریان سال تحصیلی از یک مدرسه به مدرسه دیگر در همان منطقه در صورت موافقت مدیر مدرسه مقصد با رعایت سایر مقررات و از یک منطقه و ناحیه به سایر مناطق و نواحی آموزش و پرورش در صورت موافقت اداره آموزش و پرورش مقصد تا یک ماه قبل از شروع امتحانات پایانی بلامانع خواهد بود .

تبصره 1- منظور از امتحانات پایانی موضوع این ماده ، در نظام سالی امتحانات آخر سال و در نظام نیمسالی - واحدی امتحانات پایان نیمسال است .

تبصره 2- پرونده تحصیلی و نمره های امتحانی این گونه دانش آموزان باید حداکثر تا یک ماه پس از انتقال دانش آموز به مدرسه جدید ارسال شود .

تبصره 3- انتقال دانش آموزان و داوطلبان آزاد سال آخر متوسطه پس از امتحانات نهایی خرداد ماه از یک منطقه به منطقه دیگر مشروط بر داشتن عذر موجه با موافقت کمیسیون خاص اداره آموزش و پرورش مبدأ بلامانع می باشد .

 

ماده 45- انتقال دانش آموزان مدارس بزرگسالان به مدارس روزانه منوط به گذراندن  کلیه دروس یک پایه تحصیلی و داشتن شرایط سنی و سایر ضوابط ثبت نام مدارس روزانه است . انتقال دانش آموزان مدارس روزانه به مدارس بزرگسالان تا یکماه قبل از برگزاری امتحانات پایانی مدارس بزرگسالان بلامانع است .

تبصره- دانش آموزان دوره متوسطه که به علت از دست دادن شرایط تحصیل مدرسه روزانه به مدارس بزرگسالان منتقل می شوند ، اجازه بازگشت به مدارس روزانه را نخواهند داشت .

 

ماده 46- شرایط سنی ثبت نام در مدارس بزرگسالان (شبانه) و متفرقه به شرح زیر خواهد بود .

1- حداقل سن تحصیل در مدارس بزرگسالان در دوره های راهنمایی تحصیلی و متوسطه به ترتیب 14و 16 سال تمام خواهد بود .

تبصره 1- در شرایط خاص با مجوز کمیسیون خاص اداره  آموزش و پرورش محل به صورت موردی می توان از دانش آموزی که حداقل شرط سنی را ندارد ، در مدرسه بزرگسالان ثبت نام نمود .

تبصره 2- دانش آموزی که شرایط تحصیل در مدرسه روزانه را از دست می دهد و دانش آموز مردود متوسطه با هر سنی می تواند در مدرسه بزرگسالان ثبت نام کند .

2- برگزاری امتحان متفرقه در دوره ابتدایی به استثناء پایه پنجم در داخل کشور مجاز نیست . حداقل سن برای ثبت نام در امتحانات متفرقه پایه پنجم ابتدایی 10سال تمام است و برای شرکت در امتحانات مذکور نیازی به ارائه مدارک قبولی سنوات قبل نخواهد بود . در سایر پایه ها شرط سنی  وجود ندارد ولی ارائه کارنامه قبولی پایه قبل ضروری است .

3- حداقل سن برای ثبت نام در امتحانات متفرقه دوره راهنمایی تحصیلی (جامع) 18سال تمام در اول مهر ماه است و دارندگان کارنامه قبولی پایه پنجم ابتدایی می توانند بدون ارائه مدرک قبولی پایه های اول و دوم راهنمایی در امتحان نهایی دوره راهنمایی تحصیلی به صورت داوطلب آزاد شرکت کنند .

تبصره 1- ثبت نام و شرکت داوطلبان پسر مشمول نظام وظیفه در امتحانات متفرقه بلامانع است لیکن برای آنان معافیت تحصیلی صادر نخواهد شد .

تبصره 2- شرکت در امتحانات متفرقه از نظر مقررات نظام وظیفه ترک تحصیل تلقی می شود .

 

ماده 47- مدیر مدرسه موظف است حداکثر تا یک ماه پس از شروع سال تحصیلی ، پرونده تحصیلی کلیه دانش آموزان را بررسی نماید و چنانچه از دانش آموزی بر خلاف مقررات ثبت نام شده باشد ، نسبت به هدایت او به پایه استحقاقی اقدام کند .

تبصره - اگر بعد از گذشت یک ماه از شروع سال تحصیلی مشخص شود دانش آموزی در همان سال یا سالهای تحصیلی قبل بر خلاف مقررات ثبت نام شده است ، مدیر مدرسه باید موضوع را به اداره آموزش و پرورش گزارش نماید . در این گونه موارد اداره آموزش و پرورش موظف است در اسرع وقت نسبت به تعیین سرنوشت تحصیلی دانش آموز و پیگیری موضوع از طریق مراجع ذیربط اقدام کند .

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)