X
تبلیغات
رایتل

آموزش فناوری دانلود

آیین نامه رسیدگی به تخلفات امتحانی

آیین نامه رسیدگی به تخلفات امتحانی (مصوب جلسه 630 شورای عالی مورخ 24/10/77) مقدمه: به منظور تقویت روحیه نظم پذیری و قانون گرایی در دانش آموزان ، شایسته است مدیران و عوامل اجرایی امتحانات ضمن اجرای صحیح و نظارت دقیق بر برگزاری امتحانات سعی نمایند که حتی المقدور از بروز هر گونه تخلف و بی نظمی در جلسه امتحانی جلوگیری شود .

آیین نامه رسیدگی به تخلفات امتحانی برای برخورد با تخلفات احتمالی تدوین گردیده است . انتظار می رود مفاد آن به گونه ای اجرا شود که دانش آموزان متخلف را متنبه و سایر دانش آموزان را به انجام رفتارهای صحیح و رعایت مقررات تحصیلی تشویق نماید . ماده 1- چنانچه داوطلب آزاد یا دانش آموزی در امتحانات نهایی یا داخلی مدارس ، مرتکب تخلف شود ، برابر مفاد این آیین نامه و مندرجات جدول پیوست با وی رفتار خواهد شد . ماده 2- اگر نمره درسی در امتحانات پایانی به علت تخلف صفر شود ، نمره صفر به عنوان نمره آن درس منظور و در کارنامه ثبت می گردد . ماده 3- چنانچه پس از اعمال مفاد این آیین نامه ، نمرات کلیه دروس دانش آموز متخلف صفر شود ، نمره انضباط وی نیز در همان نوبت صفر خواهد شد . ماده 4- مجازات دانش آموزان متخلف مدارس بزرگسالان و داوطلبان آزاد در امتحانات دوره ابتدایی و امتحانات داخلی دوره راهنمایی تحصیلی برابر مجازات متخلفین امتحانات نهایی دوره راهنمایی تحصیلی خواهد بود . مجازات متخلفین مذکور در امتحانات داخلی دوره متوسطه برابر مجازات امتحانات نهایی دوره متوسطه خواهد بود . ماده 5- فردی که در امتحانات نهایی دوره راهنمایی1 و امتحانات داخلی یا نهایی دوره متوسطه در یک نوبت امتحانی مرتکب تکرار تخلف شود ، امتحانات انجام شده وی در آن نوبت باطل2 و از شرکت در امتحانات بقیه دروس محروم می گردد . ماده 6- اگر به جای دانش آموز یا داوطلب اصلی فرد دیگری در جلسه امتحان شرکت نماید ، در صورتی که فرد مذکور دانش آموز باشد ، کلیه امتحانات انجام شده وی در آن نوبت باطل و از شرکت در امتحانات بقیه دروس همان نوبت محروم می شود . در صورتی که دانش آموز نباشد مدیر مدرسه در امتحانات داخلی و رییس هیأت ممتحنه در امتحانات نهایی مراتب را به اداره آموزش و پرورش گزارش خواهد نمود . اداره آموزش و پرورش مکلف است فرد خاطی را به مراجع قضایی ذی صلاح معرفی نماید .3 ماده 7- تخلف خواه زمان بر گزاری امتحان ، هنگام تصحیح ورقه و هر زمان دیگری که مشخص شود مشمول مقررات این آیین نامه خواهد بود . ماده 8- چنانچه فرد متخلف از امتحان نهایی نوبت بعدی سال سوم متوسطه محروم شده باشد تحویل پرونده و مدارک تحصیلی وی تا قبل از اتمام محرومیت مجاز نیست .4 تبصره – منظور از نوبت ، اولین فرصت امتحانی است که دانش آموز قبل از محرومیت مجاز به شرکت در آن بوده است . ماده9- رسیدگی به تخلف در امتحانات داخلی به عهده شورای مدرسه و در امتحانات نهایی به عهده کمیسیون رسیدگی به تخلفات امتحانات نهایی است . تبصره 1- ترکیب اعضای شورای مدرسه برابر آیین نامه اجرایی مدارس خواهد بود . تبصره 2- ترکیب اعضای کمیسیون رسیدگی به تخلفات امتحانات نهایی شامل یکی از روسای حوزه تصحیح و چهار نفر دیگر از بین اعضای هیأت ممتحنه (حوزه های اجرا و تصحیح) خواهد بود . اعضای کمیسیون مذکور در امتحانات نهایی دوره راهنمایی به پیشنهاد مسؤول امتحانات و موافقت اداره آموزش و پرورش منطقه و در امتحانات نهایی دوره متوسطه به پیشنهاد کارشناس مسؤول امتحانات و موافقت مدیر کل آموزش و پرورش استان انتخاب می شوند . مدیر کل آموزش و پرورش استان می تواند تشکیل کمیسیون رسیدگی به تخلفات امتحانات نهایی دوره متوسطه را به مناطق یا شهرستان ها تفویض نماید . ماده 10- در نظام واحدی ، چنانچه فردی به علت تخلف در امتحان از یک یا چند نوبت امتحان محروم شود دفعات محرومیت ، جزو نوبت های مجاز تحصیلی و مشروطی وی در آن دوره محسوب می شود . ماده 11- چنانچه تخلفی صورت گیرد که با هیچ یک از موارد این آیین نامه قابل انطباق نباشد ، تعیین نوع مجازات در امتحانات داخلی به عهده شورای مدرسه و در امتحانات نهایی به عهده کمیسیون رسیدگی به تخلفات امتحانات نهایی خواهد بود . ماده 12- مصوبات شورای مدرسه و کمیسیون رسیدگی به تخلفات امتحانات نهایی با رأی اکثریت اعضا لازم الاجرا است . مدیر مدرسه موظف است آراء صادره را به اطلاع دانش آموز یا ولی وی برساند . ماده 13- موارد خاص تخلفات امتحانی دروس مهارتی شاخه کاردانش که قابل انطباق با این آیین نامه نمی باشد توسط معاونت آموزشی تهیه و پس از تصویب کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش ابلاغ خواهد شد .5 ماده 14 – مدیر مدرسه و رییس حوزه اجرا موظفند قبل از برگزاری امتحانات به نحو مقتضی مفاد این آیین نامه را به اطلاع دانش آموزان و داوطلبان آزاد برسانند . ماده 15- با تصویب این آیین نامه ، کلیه مقررات مغایر قبلی لغو می گردد . موضوع : آیین نامه رسیدگی به تخلفات امتحانی در ششصد و سی امین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 24/10/77به تصویب رسید . صحیح است به مورد اجراء گذاشته شود . 8/4381/120 - 8/12/1377 حسین مظفر رییس شورای عالی و وزیر آموزش و پرورش رونوشت جهت استحضار معاونت محترم آموزشی ارسال می گردد . خواهشمند است دستور فرمایند به ادارات ، دفاتر و مراجع ذیربط ابلاغ شود . هادی عزیززاده دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش 1- به استناد اظهار نظر یکصد و شصت و چهارمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 10/6/77 که طی شماره 8/1966/120 مورخ 16/6/77 ابلاغ شده است : 1) متحانات کلاسهای جبرانی مرداد ماه به عنوان یک نوبت امتحانی مستقل محسوب می شود . 2) دانش آموزان و داوطلبان آزاد پایه سوم راهنمایی تحصیلی که به علت انجام تخلف از نوبت امتحانی خرداد ماه محروم می شوند می بایست کلیه مواد درسی پایه مذکور را در شهریور ماه امتحان دهند . 2- به استناد رأی دویست و پنجاه و چهارمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 23/12/79 که طی شماره 8/155/120 مورخ 3/2/80 ابلاغ شده است ، منظور از باطل نمودن امتحانات ، صفر می باشد . 3- به استناد رأی صادره در دویست و پنجاهمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 4/11/79 که طی شماره 8/3291/120 مورخ 24/11/79 ابلاغ شده است ، مجازات تخلف امتحانی دانش آموزی که پس از انجام امتحانات خردادماه (صرف نظر از قبولی یا مردودی و یا عدم انتخاب واحد در دوره تابستانی) بجای دانش آموز دیگری در امتحانات شهریور ماه شرکت می کند . برابر قسمت دوم ماده 6 آیین نامه رسیدگی به تخلفات امتحانی (ارسال گزارش از تخلف انجام شده در امتحانات داخلی توسط مدیر و در امتحانات نهایی توسط هیأت ممتحنه به اداره آموزش و پرورش محل جهت معرفی به مراجع قضایی) تعیین می شود . 4- برابر نامه شماره 8/89/120 مورخ 22/2/78 دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش ماده فوق ناظر بر امتحانات نهایی سال آخر متوسطه (نظام جدید و فعلی ) است . 5- به استناد رأی صادره در یکصد و نود و هفتمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش 14/2/1378 که طی شماره 8/545/120 مورخ 27/4/78 ابلاغ شده است : 1) در صورتی که برگزاری آزمون دروس مهارتی در اختیار آموزش و پرورش باشد با متخلفین آزمونهای مذکور برابر آیین نامه رسیدگی به تخلفات امتحانی مصوب ششصد و سی امین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 24/10/1377 رفتار می شود . 2) در صورتی که برگزاری آزمون دروس مهارتی در اختیار آموزش و پرورش نباشد و بعد از برگزاری آزمون دروس مهارتی ثابت شود که دانش آموز یا داوطلب آزاد مرتکب تخلف شده است ، از ثبت نمره های دروس گواهینامه مهارتی مربوط خودداری و در صورت ثبت نمره ها ، نسبت به حذف انها اقدام می شود . نوع تخلفنوع امتحان دوره تحصیلیمجازات 1- همراه داشتن کتاب ، جزوه ، یاد داشت و سایر وسایل غیر مجاز1 در جلسه امتحانامتحانات ابتداییتذکر شفاهی و کسر نمره درس با نظر معلم امتحانات داخلی راهنمائیتذکر شفاهی و کسر نمره درس با نظر شورای مدرسه امتحانات نهایی راهنمایینمره درس صفر می شود امتحانات داخلی متوسطهنمره درس صفر می شود امتحانات نهائی متوسطهنمره درس صفر می شود 2- گذاشتن هر نوع علامت روی ورقه امتحانی به منظور سوء استفادهامتحانات ابتدایی---------- امتحانات داخلی راهنمائی---------- امتحانات نهایی راهنمائینمره درس صفر می شود امتحانات داخلی متوسطه---------- امتحانات نهائی متوسطهنمره درس صفر می شود 3- استفاده یا اقدام به استفاده از کتاب ، جزوه ، یادداشت و سایر وسایل غیر مجاز - پاسخگویی به سئوالات امتحانی از طریق نگاه کردن به ورقه امتحانی دانش آموزان دیگر یا صحبت کردن با آنها - رد و بدل کردن یادداشت و روشهای مشابهامتحانات ابتداییکسر نمره درس با نظر شورای مدرسه امتحانات داخلی راهنمایینمره درس صفر می شود امتحانات نهایی راهنمایینمره درس صفر می شود امتحانات داخلی متوسطهنمره درس صفر می شود امتحانات نهایی متوسطهامتحانات انجام شده اعم از داخلی و نهایی باطل و از شرکت در امتحان بقیه دروس همان نوبت محروم می شود . 4- بیرون بردن ورقه امتحانی - نوشتن ورقه امتحانی برای دانش آموز دیگر - استفاده از ورقه امتحانی نوشته شده توسط دانش آموز دیگر - مشارکت در تعویض اوراق امتحانیامتحانات ابتدایینمره درس صفر می شود امتحانات داخلی راهنمایینمره درس صفر می شود امتحانات نهائی راهنمایینمره درس و انضباط صفر می شود امتحانات داخلی متوسطهنمره درس و انضباط صفر می شود امتحانات نهائی متوسطهامتحانات انجام شده اعم از داخلی و نهایی باطل و از شرکت در امتحان بقیه دروس همان نوبت محروم می شود . 5- فرستادن شخص دیگری به جای خود به جلسه امتحان - اخلال در نظم جلسه یا حوزه امتحانی - افشاء یا استفاده از سئوالات امتحانی افشاء شده و یا مشارکت در افشاءامتحانات ابتدایینمره درس و انضباط صفر می شود امتحانات داخلی راهنمائینمره درس و انضباط صفر می شود امتحانات نهائی راهنمایینمره کلیه دروس صفر2 و در مورد بزرگسالان و داوطلبان آزاد موضوع به مراجع قضائی ذی صلاح گزارش می گردد امتحانات داخلی متوسطهنمره درس و انضباط صفر می شود امتحانات نهائی متوسطهنمره کلیه دروس صفر2 و متخلف از امتحانات نوبت بعدی محروم می شود و موضوع به مراجع قضایی ذی صلاح گزارش می گردد توضیح : در مورد امتحانات دوره پیش دانشگاهی همانند امتحانات داخلی دوره متوسطه عمل می شود . 1- برابر رأی صادره در دویست و چهلمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 5/7/79 که طی شماره 8/1854/120 مورخ18/7/79 ابلاغ شده است ، همراه داشتن اسلحه ، بی سیم و تلفن همراه در جلسات امتحانی مجاز نیست . در صورت عدم رعایت موارد مذکور با متخلفین برابر ردیف یک جدول فوق برخورد خواهد شد . 2- به استناد نظریه دویست و دوازدهمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 16/6/78 که طی شماره8/2055/120 مورخ 24/6/78 ابلاغ شده است : نمره صفر منحصر به مواد امتحانی همان نوبت امتحانی است و شامل نوبت های قبلی نخواهد بود .

نظرات (1)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
بهتر بود از کار هایی که جرم محسوب میشه ودانش آموزان ناخواسته انجام میدن بیشتر و با فونت بهتری توضیح داده میشد:
یکشنبه 31 اردیبهشت‌ماه سال 1396 ساعت 10:05 ب.ظ
امتیاز: 0 0