آموزش فناوری دانلود

آیین‌نامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی دوره ابتدایی

آیین‌نامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی دوره ابتدایی

(مورد تایید کمیسیون اساسنامه ها و مقررات تحصیلی شورای عالی آموزش و پرورش)

مقدمه:

در اجرای مصوبه هفتصدوشصت و نهمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ١٨/۴/١٣٨٧ آیین نامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی دوره ابتدایی به شرح زیر می باشد:

ادامه مطلب

آیین نامه امتحانات دوره های ابتدایی و راهنمایی تحصیلی ۳

 

آیین نامه امتحانات دوره های ابتدایی و راهنمایی تحصیلی ۳

ماده 29 به قبول شدگان در امتحان نهایی پایه سوم راهنمایی علاوه بر کارنامه ، گواهینامه پایان تحصیلات دوره سه ساله راهنمایی تحصیلی نیز اعطاء می شود .

ادامه مطلب

آیین نامه امتحانات دوره های ابتدایی و راهنمایی تحصیلی ۲

آیین نامه امتحانات دوره های ابتدایی و راهنمایی تحصیلی ۲

فصل سوم نحوه برگزاری امتحانات پایانی :

 

ماده 12- امتحانات پایه های اول تا چهارم و نوبت اول پایه پنجم ابتدایی داخلی و توسط مدارس برگزار می شود و امتحانات نوبت دوم و تجدیدی پایه پنجم ابتدایی به صورت هماهنگ با سؤالات واحد و برنامه معین (بصورت همزمان) که توسط اداره آموزش و پرورش منطقه یا ناحیه مربوط طرح و تهیه خواهد شد در مدرسه برگزار می شود.

ادامه مطلب

آیین نامه امتحانات دوره های ابتدایی و راهنمایی تحصیلی۱

آیین نامه امتحانات دوره های ابتدایی و راهنمایی تحصیلی ۱

 

دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش

تابستان 1380

پیش گفتار

آیین نامۀ جدید امتحانات دوره های ابتدایی و راهنمایی تحصیلی (طرح آزمایشی امتحانات دو نوبتی) با تلاش قابل تقدیر مدیران و معلمان حدود 12000 مدرسه در 87 منطقه آموزشی کشور و در مدارس راهنمایی تحصیلی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان و کلیۀ مدارس ایرانی خارج از کشور در سالهای تحصیلی 78-77 و 79-78 به اجرا در آمد . این آیین نامه با توجه به رویکردهای جدید در ارزشیابی های پیشرفت تحصیلی و به منظور افزایش پایداری و کاربست آموخته ها در حل مسایل زندگی به ارزشیابی های مستمر ، آزمونهای عملکرد تکالیف ، فعالیتهای خارج از کلاس مرتبط با درس توجه و اهمیت ارایه بازخوردهای اصلاحی به دانش آموزان در جریان یادگیری را در کنار ارایۀ نمرات امتحانات پایانی آشکار کرده است . پژوهشکدۀ تعلیم و تربیت حسب نظر شورای عالی آموزش و پرورش ارزشیابی از این طرح را انجام و گزارشهای مربوط را تهیه کرد . در گزارش نهایی پژوهشکده اعلام شده است که بر اساس ابزارهایی مشابه ابزارهای اندازه گیری صلاحیتهای پایه دانش آموزان در طرح تیمز و طرح .A.B.C ، صلاحیتهای دانش آموزان مشمول طرح در نمونه ای تقریباً یکسان از سایر دانش آموزان اندازه گیری و مقایسه شده است و در مجموع پایداری و مهارت کاربست اموخته ها در دانش آموزان مشمول طرح از سایر دانش آموزان بیشتر بوده است .

مدیران و معلمان نیز آیین نامۀ جدید را مناسب و بر امتحانات قبلی ارجح می دانند . اولیاء دانش آموزان آیین نامه قدیم را ترجیح داده اند و عقیده دارند که اگر تعداد دفعات امتحانی بیشتر باشد انگیزۀ یادگیری در دانش آموزان افزایش می یابد . 

با توجه به گزارش پژوهشکده تعلیم و تربیت ، شورای عالی آموزش و پرورش در جلسه ششصد و پنجاه و سه مورخ 17/6/79مقرر داشت که آیین نامه جدید از سال تحصیلی 81-80 در کلیه مدارس ابتدایی و راهنمای تحصیلی به اجرا گذاشته شود و معاونت آموزشی با همکاری معاونت برنامه ریزی و نیروی انسانی و سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی نسبت به آموزش مدیران و معلمان و انجام فعالیتهای توجیهی اقدام و مقدمات لازم برای اجرای کامل آیین نامه جدید را از سال تحصیلی 81-80 فراهم کند . بنابراین کلیه مدارس و مناطق مجری آزمایشی آیین نامه از سال تحصیلی 80-79 ، آن را به صورت قطعی اجرا کردند و سایر مناطق آموزشی نیز اجازه یافتند با اخذ موافقت از مدیر کل آموزش و پرورش استان آیین نامه جدید را در سال تحصیلی 80-79 اجرا نمایند .

این آیین نامه از سال تحصیلی 80-81 در کلیه مدارس ابتدایی و راهنمایی تحصیلی کشور بصورت قطعی به مرحله اجرا در می آید و آیین نامه قبلی (موسوم به امتحانات سه ثلثی) ملغی اعلام می گردد . لازم است مدیران محترم مدارس بر عملکرد معلمان به ویژه در انجام ارزشیابی های مستمر نظارت کنند و نتیجه آن را در ارزشیابی از کار معلمان دخالت دهند .

امید است با توجیه اولیای دانش آموزان و آموزش معلمان و مدیران مدارس ، این آیین نامه به خوبی اجرا و روز به روز بر دقت ارزشیابی های مستمر افزوده شود . در پایان از کلیه مدیران ، معلمان ، دانش آموزان ، مسئولان ادارات و گروه های تحقیق و ارزشیابی که در جریان تهیه ، تدوین و تصویب این آیین نامه مشارکت فعالی داشتند قدردانی و تشکر می شود .

 

دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش

 

 

ادامه مطلب

آیین نامه رسیدگی به تخلفات امتحانی

آیین نامه رسیدگی به تخلفات امتحانی (مصوب جلسه 630 شورای عالی مورخ 24/10/77) مقدمه: به منظور تقویت روحیه نظم پذیری و قانون گرایی در دانش آموزان ، شایسته است مدیران و عوامل اجرایی امتحانات ضمن اجرای صحیح و نظارت دقیق بر برگزاری امتحانات سعی نمایند که حتی المقدور از بروز هر گونه تخلف و بی نظمی در جلسه امتحانی جلوگیری شود .

ادامه مطلب
1 2 3 >>