X
تبلیغات
رایتل

آموزش فناوری دانلود

نمونه ی طرح درس روانشناسی

نمونه طرح درس روزانه                                نام کتاب : روان شناسی  سال سوم رشته علوم انسانی

 موضوع : ویژگی ها و خصوصیات رشد  دوره نوجوانی                     صفحات : 67 – 63

 تهیه کننده : فاطمه امامقلی وند -  شهر تهران منطقه 15  - دبیرستان مجلسی 1 – شاهد کوثر    زمان : 75 دقیقه

ادامه مطلب

چگونه طرح درس بنویسیم؟

طرح درس روزانه پیش بینی مجموعه فعالیتهای است که معلم برای تدریس در یک جلسه درس تدارک می بیند. در طرح درس فعالیتهای ضروری و مهم آموزشی به ترتیب ودر زمانهای مشخص تنظیم می شود و به کیفیت آموزش کمک خواهد کرد. تدوین طرح درس برای معلمان تازه کار و دانشجویان تا حدودی وقت گیر و مشکل است و به تدریج وپس  از کسب تجربه تهیه آن آسان تر خواهد بود.

ادامه مطلب

طرح درس را چگونه بنویسیم

طرح درس، عبارت است از تقسیم محتوای یک ماده ی درسی در یک دوره معین به مراحل و گامهای مناسب و مشخص براساس هدف و نتایج آموزش. برای تهیه و تنظیم طرح درس معلم باید در ابتدای هر سال تحصیلی براساس اصول معین بین هدفهای آموزشی و برنامه هفتگی، ترتیبی اتخاذ کند که مجموعه فعالیت های آموزشی به موقع، بدون وقفه در طول یک ترم یا سال تحصیلی اجرا شود. برای تحقق چنین مقاصدی طراحی و تنظیم یک جدول زمانی می تواند بسیار مفید و مؤثر باشد؛ زیرا هنگامی می توان منظم و مؤثر، در فرآیند آموزش به جلو گام برداشت که برنامه ها و فعالیت های آموزشی به تناسب زمان مورد نظر، ساختاری منظم داشته باشند. اگر معلمی طول دوره ی آموزشی را با توجه به مجموعه ی شرایط، به جلسات مفید آموزشی تقسیم نکند و فعالیت های آموزشی هر جلسه را براساس اهداف تنظیم ننماید، هرگز نمی تواند انتظار کارآیی مؤثر از تدریس خود و حداکثر یادگیری از دانش آموزان خود داشته باشد. معلم باید کلیه فعالیت های طول دوره را به صورت یک جدول زمان بندی شده با درج عنوان اصلی و هدف کلی هر جلسه به انضمام تاریخ ارزشیابی تشخیصی، تکوینی و پایانی تهیه و به دانش آموزان قبل از شروع و آغاز فعالیت ارائه نماید. آشنایی دانش آموزان از مجموعه فعالیت های طول سال به تفکیک جلسات و همفکری آنان با معلم می تواند اثربخشی تدریس معلم و انگیزه ی یادگیری دانش آموزان را دو چندان کند. برای تنظیم چنین جدولی می توان مراحل زیر را به ترتیب طی کرد:


ادامه مطلب

راهنمای تدوین طرح درس Lesson Plan

 


 

راهنمای  تدوین طرح درس  Lesson Plan

مراحل اصلی تحلیل و تنظیم طرح آموزشی

1-تحلیل و تنظیم اهداف آموزشی  

  2- تحلیل و تعیین موقعیت آموزشی 

3-تحلیل و تعیین محتوا روش و وسیله کمک آموزشی 

 4-تحلیل و تعیین نظام ارزشیابی

ادامه مطلب

نمونه ی طرح درس دوره ی راهنمایی

نمونه ی طرح درس دوره ی راهنمایی  

ادامه مطلب
1 2 3 >>