آموزش فناوری دانلود

مدیریت استرس

 

مریم علیرضایی مدیر مرکز آموزشی استثنایی نشاط

 

 

 

در دهه اخیر ، موضوع فشار عصبی و آثار آن در سازمان مورد توجه بسیار قرار گرفته و یکی از مباحث اصلی رفتار سازمانی را به خود اختصاص در دهه اخیر،موضوع فشار عصبی و آثار آن در سازمان مورد داده است .علی رغم این نظر که فشارهای عصبی مفید نیز وجود دارد و مقداری از فشارهای عصبی برای ایجاد تحرک و تلاش در انسان ضروری است، زمانی که بحث فشار عصبی مطرح می شود بیشتر به عوارض و ضایعات آن توجه شده و فشار عصبی مضر مد نظر قرار می گیرد . به هر حال فشار عصبی حاد نیروی انسانی سازمان راضایع می کند و پایه های سازمان را متزلزل می سازد بدین ترتیب است که فشار عصبی در سازمان همچون آفتی ، نیروها را تحلیل میبرد و فعالیتها را عقیم می سازد شناسایی عوامل استرس زای کارکنان و یافتن راهبردهایی در جهت پیشگیری و رفع این عوامل بسیار حائز اهمیت است.(1)

ادامه مطلب